Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa - Chúc mừng ngày 27/2!
số lượt truy cập
25
Hôm nay: 30
Số người trực tuyến: 9
Mục tiêu hành động TT
Cập nhật lúc: 09:01 AM ngày 28/11/2012
Mục tiêu hành động TT

 

UB NHÂN DÂN TỈNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sở Y tế Thanh Hóa              Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

     Số:          /QĐ-SYT

                                          Thanh Hóa, ngày 10  tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa”

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

           Căn cứ Quyết định số 277/2001/QĐ-UB ngày 02/02/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

          Căn cứ nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Căn cứ thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ chức  cán bộ - Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng , chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

           Nơi nhận:                                              GIÁM ĐỐC

-          Như điều

-          Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

-          Lưu: VT, TCCB, TTPC HIV/AIDS.                                 

 

 

 

                                                             Dương Ngọc Lâm

 

SỞ Y TẾ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2006 của Giám đốc Sở  Y tế)

 CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 2. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

 CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 3. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có chức năng:

1.     Tham  mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2.     Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS  của ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh.

Điều 4. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.     Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc để Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2.     Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a, Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

b, Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

c, Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

d, Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ, Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

e, Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

g, Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

h, Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

i, Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

k, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Điều 5. Tổ chức bộ máy:

1.     Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS  có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2.     Các phòng chức năng gồm:

a.     Phòng Kế hoạch tài chính;

b.     Phòng Tổ chức hành chính;

3.     Các khoa chuyên môn gồm:

a.     Khoa Truyền thông, can thiệp  và huy động cộng đồng;

b.     Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;

c.      Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

d.     Khoa Xét nghiệm.

Điều 6. Biên chế và định mức lao động

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1.     Ngân sách sự nghiệp y tế;

2.     Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

3.     Thu phí theo quy định của pháp luật;

4.     Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1.     Phòng Kế hoạch tài chính:

a. Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b. Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c. Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm  thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

d. Phôí hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

đ. Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e. Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

a. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

c. Quản lý tài sản của Trung tâm.

3. Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng:

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;

b. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

c. Phối hợp với trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng , chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

d. Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông: thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI:

a. Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS/STI trên địa bàn tỉnh.

b. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;

c. Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lựuc cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá các hoạt động tuyến dưới.

5.     Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS:

a. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV tại Trung tâm, cộng đồng và gia đình;

b. Làm đầu mối quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

c. Chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật đối với đội ngũ cộng tác viên tham  gia thực hiện công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV;

6. Khoa xét nghiệm:

a. Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV;

b. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn trứơc và sau xét nghiệm;

c. Đầu mối quản lý công tác xét nghiệm HIV, chẩn đoán AIDS trên dịa bàn tỉnh./.

 

                          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                     Dương Ngọc Lâm

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Thông báo
Thông tin truyền thông
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website